Brukenthal von Studio


Despre

(RO)

Brukenthal von Studio: arta contemporană pe care vrei să o iei acasă

Artele vizuale contemporane, generic integrate în postmodernism, se află permanent în căutarea unor modalități de exprimare și spații de expunere neconvenționale, încercând să se detașeze de arta clasică / convențională precum cea care poate fi găsită în sălile de expoziții ale muzeelor.
Grupul Brukenthal von Studio propune întoarcerea la romantismul atmosferei de atelier, la produsul artistic decorativ, la obiectul de artă ce poate fi luat acasă, colecționat, transmis din generație în generație.
Deși în aparență o cale facilă, abordarea modernă a tiparelor clasice presupune, pe de o parte, cunoașterea istoriei artei, folosirea unor materiale și tehnici menite să reziste zeci, chiar sute de ani, o viziune introspectivă asupra conceptului de artă și a reprezentărilor acesteia în subconștientul colectiv. Pe de altă parte, exigența integrării în contemporan cere cunoașterea tendințelor prezentului și identificarea nișei în care atitudinea tradițională, experimentalul și inovația pot coexista.

Restauratori, conservatori, muzeografi
Membrii grupului Brukenthal von Studio sunt oameni de muzeu: restauratori, conservatori și muzeografi în Muzeul Național Brukenthal din Sibiu și, totodată, pictori, fotografi, sculptori, curatori. Artiști de timpul liber? Da, dar cu activitate creativă nenormată și o legitimare specială – cunoașterea directă a valorii artei cuprinse astăzi în tezaurul patrimoniului universal și a importanței sale de-a lungul secolelor. Deși atitudinea artistului față de creație poate cunoaște schimbări dramatice, uneori șocante, atitudinea publicului față de produsul artistic evoluează pe coordonate sociale, culturale și educative de lungă durată. Percepția publică decantează, contextualizează și, nu în cele din urmă, armonizează sau șterge manifestările radicale. Arta propusă de Brukenthal von Studio urmează calea de mijloc, dar nu ca pe o opțiune comodă. Scopul grupului este de a reanima dorința pentru artă, atragerea publicul vizitator din zona contemplativă a expoziției de muzeu în zona interactivă a lucrării expuse ce poate fi luată acasă.

Brukenthal de atelier
În anul 1790, când Samuel von Brukenthal a deschis colecția sa privată de pictură pentru vizitatori, între lucrări se aflau și creații ale artiștilor contemporani, unii dintre ei apropiați baronului, promovându-se astfel o atitudine nouă față de artă în Sibiu.
În secolul al XIX-lea, în Muzeul Brukenthal exista un studio unde lucrările maeștrilor din colecții erau studiate de artiștii contemporani ai acelor vremuri.
Aceasta este tradiția pe care grupul o moștenește, o valorifică astăzi și dorește să o transmită mai departe. Constituit firesc în structura echipei pe care o formează la locul de muncă, grupul este deschis colaborărilor și discuțiilor cu toți cei care împărtășesc o viziune clasică despre arta prezentului și locul său în apropierea fiecăruia dintre noi.

MEMBRI:
Laura COLTOFEAN
Adrian LUCA
Ilie MITREA
Ioan MUNTEAN
Andrei POPA
Cătălin PRECUP
Robert STREBELI

--------------------------

(EN)

Brukenthal von Studio: the contemporary art that you want to take home

Contemporary visual arts, generically integrated into postmodernism, are constantly looking for unconventional ways of expression and exhibition spaces, trying to move away from classical / conventional art such as the one that can be found in the exhibition halls of the museums.
Brukenthal von Studio group is proposing a return to the romantic atmosphere of the artist’s workshop, to the decorative art product, to the art piece that can be taken home, collected, transmitted from generation to generation.
Although seemingly an easy way, a modern approach to the classical patterns requires, on the one hand, knowledge of art history, use of materials and techniques designed to withstand tens, even hundreds of years, an insight vision into the concept of art and its representations as comprised by the collective unconscious. On the other hand, the demand for integration requires knowledge of contemporary trends and the identification of that particular niche where traditional standing, the experimental and the innovation could coexist.

Restorers, conservators, heritage curators
The members of the Brukenthal von Studio group are museum people: restorers, conservators and heritage curators inside the Brukenthal National Museum and also painters, photographers, sculptors and exhibition curators.
Pastime artists? Yes, but on a fulltime creative activity and holding a special legitimacy – the direct knowledge of art value in today’s world heritage and its importance along centuries. Although the artist's attitude towards creation can undergo dramatic changes, possibly shocking at times, the general public’s attitude towards the art product evolves according to longtime social, cultural and educational coordinated systems. Public perception selects, contextualizes and, not in the least, harmonizes or deletes radical manifestations. Brukenthal von Studio offers you the middle way, but not as a convenient option. The purpose of the group is to revive the desire for art, to attract the visiting public from the contemplative area of the museum exhibition into the interactive area where the art piece on display can be taken home.

A Brukenthal art workshop
In 1790, when Samuel von Brukenthal opened his private collection of paintings to visitors, among the collected works there were also creations of contemporary artists, some of them closed to the Baron. Thus, a new attitude towards art in Sibiu was promoted.
In the 19th century, there was a studio in the Brukenthal Museum, where the works of the masters in the collection were studied by contemporary artists of the time.
This is the tradition that the group inherits, promotes today and wishes to pass on. Naturally established in the team structure that forms at work, the group is open for collaboration and dialogue to all who share a classic vision on contemporary art and its place beside each of us.

MEMBERS:
Laura COLTOFEAN
Adrian LUCA
Ilie MITREA
Ioan MUNTEAN
Andrei POPA
Cătălin PRECUP
Robert STREBELI

Evenimente ce urmează

Alte sugestii

Art Event

Organizatie

Comunitatea Sibiu Uniti Salvam

Organizatie

Asociatia de Qigong Sibiu

Organizatie

Cercetaşii României - "Brukenthal" Sibiu

Organizatie

RoRec Sibiu

Organizatie