Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu


Schedule

Closed
See schedule

Address

Sibiu, Romania

About

Academia Forţelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” este succesoarea şi continuatoarea tradiţiilor militare şi educaţionale instituţionalizate ale primei şcoli militare de ofiţeri înfiinţate prin porunca nr. 36 a domnitorului Gheorghe Bibescu în data de 13 iunie 1847. 

Academia Forţelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” este instituţie de învăţământ militar superior integrată în sistemul naţional de învăţământ, cu autonomie universitară garantată prin lege şi cu personalitate juridică, abilitată să organizeze şi să desfăşoare programe de studii universitare destinate formării ofiţerilor de comandă pentru Forţele Terestre ale Armatei României şi alţi beneficiari din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Misiunea Academiei Forţelor Terestre ca universitate de educaţie este de formare iniţială şi continuă, la nivel universitar şi postuniversitar, a ofiţerilor pentru toate armele/specialităţile militare aparţinând Forţelor Terestre, precum şi a specialiştilor militari şi civili pentru alţi beneficiari interni şi externi, potrivit protocoalelor/contractelor încheiate. Ca universitate de cercetare ştiinţifică academia are misiunea de a dezvolta, inova şi transfera tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora. 

Acordarea, în cadrul evaluării instituţionale externe a calităţii educaţiei, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior în anul 2010, a celui mai înalt calificativ, "Grad de încredere ridicat", şi clasificarea Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" ca universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în anul 2011, certifică viabilitatea şi calitatea proceselor educaţionale şi de cercetare din instituţia noastră. 
Este de remarcat faptul că, academia a fost evaluată în noiembrie 2012 şi februarie 2013 de experţi din 4 state europene, în cadrul proiectului "Performanţa în cercetare, performanţa în predare - Calitate, diversitate şi inovare în universităţile din România", raportul final al acestora fiind unul apreciativ, la superlativ. 

Anul 2013 a adus încă un motiv de mândrie şi de confirmare pentru comunitatea academică militară sibiană, fiind clasificată de către Clubului Rectorilor din Europa (Oxford, 17 decembrie 2013) ca fiind „una dintre cele mai bune universităţi regionale”. 
De la 1 octombrie 2015, instituţia beneficiază de o nouă structură academică şi administrativă, mai flexibilă, capabilă să răspundă provocărilor, a cărei principală modificare este reprezentată de înfiinţarea celei de a doua facultăţi, Facultatea de Ştiinţe Militare. 
Facultatea de Management Militar şi Facultatea de Ştiinţe Militare reprezintă entităţile structurale specializate care gestionează programele de studii acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu conform legii, diferenţiate pe domenii de studii şi specializări universitare. 

Centrul de Pregătire Militară reprezintă entitatea structurală care gestionează activităţile specifice componentei de pregătire militară prin aplicarea Programului de pregătire militară şi a Programului de educaţie fizică. 

Biblioteca universitară gestionează şi întreţine fondul de carte, asigură accesul liber la dotările informatice necesare documentării operative şi eficiente asupra surselor bibliografice şi contribuie la dezvoltarea bibliotecii virtuale în funcţie de necesităţile domeniilor de studii universitare de licenţă. 

Editura Academiei este recunoscută la nivel naţional şi asigură tehnoredactarea computerizată, multiplicarea documentelor şi susţinerea activităţilor de învăţământ, pregătire pentru luptă, educaţionale şi culturale din Academia Forţelor Terestre cu manuale, cursuri, lecţii, imprimate precum şi realizarea publicaţiilor periodice ale instituţiei. Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” este recunoscută de CNCS şi de CNATDCU în domeniul Ştiinţe militare şi informaţii. 

Secţia Management Educaţional este unitatea structurală specializată subordonată prorectorului (locţiitor comandant pentru învăţământ) prin care sunt realizate la nivel instituţional funcţiile (atributele) managementului educaţional. 

În ceea ce priveşte realizările în domeniul cercetării ştiinţifice menţionăm Conferinţa ştiinţifică internaţională The Knowledge - Based Organization, KBO 2016 , aflată în acest an la cea de-a 22-a ediţie dar şi cele două publicaţii ştiinţifice ale instituţiei noastre, Revista Academiei Forţelor Terestre şi Buletinul Ştiinţific. Cele două publicaţii sunt indexate în bazele de date internaţionale EBSCO Publishing şi PROQUEST LLC, respectiv clasificate de către CNCS în categoria B+ şi sunt recunoscute de către CNATDCU în domeniul Ştiinţe militare şi informaţii. Această situaţie facilitează îndeplinirea indicatorilor de referinţă specifici cercetării ştiinţifice cuprinşi în Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

Începând cu anul 2011, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” desfăşoară mobilităţi de studenţi, cadre didactice şi instructori militari sub cupola programului Erasmus, care ulterior datorită succesului de care s-a bucurat a fost prelungit începând cu anul 2014 pentru o perioadă de încă 7 ani, sub denumirea de Erasmus+. 

Mobilităţile de studiu în A.F.T. presupun parcurgerea unei programe curriculare din care nu lipsesc cursurile de limbă străină (germană şi franceză), terminologia militară NATO, informatica aplicată, pedagogia, managementul resurselor de apărare precum şi mecanica şi rezistenţa materialelor. În cadrul mobilităţilor de plasament, specialiştii noştri din domeniul sistemelor de armament, managementului, logisticii şi comunicaţiilor.

Similar Suggestions

Mama Dansează

Event organizer

Departamentul de Artă Teatrală ULBS

Event organizer

Museum Festival

Event organizer

Ars Hungarica

Event organizer

Explorio Festival

Event organizer