INTERFERENȚE. Expoziție de creații în sticlă și pictură. Ion Tămâian & Raluca Oros


Data și ora:
Gazdă:

Piaţa Mare, Nr. 5, Sibiu, România

Despre

 
Expoziţia: INTERFERENȚE. Expoziție de creații în sticlă și pictură. Ion Tămâian & Raluca Oros
Artiști:Ion Tămâian, Raluca Oros
Locul desfăşurării: Casa Albastră, Sala Multimedia, Piața Mare, nr. 5
Durata: 16.06.-04.07.2021
Vernisaj: 16 iunie, ora 13.00
Curator: dr. Iulia Mesea
 

Expoziția Interferențe aduce pe simezele Sălii Multimedia a Muzeului Național Brukenthal, creații în sticlă, metal și de pictură, semnate de doi artiști, membri ai Filialei Sibiu a UAPR. Ion Tămâian, personalitate binecunoscută în peisajul artei plastice contemporane, prezintă în expoziție creațiile sale din ultimii ani, oferind și transferând publicului vigoarea, inventivitatea, creativitatea și eleganța unor forme permanentizate de căldura focului, realizate în sticlă și metal. Fascinantă, cuceritoare, spectaculoasă, opera sa surprinde mereu prin capacitatea de re-inventare, prin înnoirea continuă, atât la nivelul temelor, cât și al formelor și tehnicii. Ea presupune migală și forță, fascinând atât prin mesaj, cât și prin jocul de transparențe, reflexe, plinuri și goluri, oglindiri și matizări. 

Invitata lui Ion Tămâian este Raluca Oros, artistă care aparține eșalonului tânăr al Filialei UAPR Sibiu. Creația sa aduce mărturii ale modului în care nonfigurativul poate suplini concreteţea obiectuală, intensificând elocvenţa expresiei plastice. Lucrările sale se impun prin gradul de conceptualizare şi forţa expresiei plastice și ne confruntă cu problemele esențiale ale individului: durere și teamă, forță și slăbiciune, emoții, spaime și credințe, iubire și dezamăgire. 

Oglindirile, reflexele și transparențele intensifică dialogul dintre componentele expoziţiei. Întâlnirea dintre pictură și arta sticlei oferă şansa de multiplicare a formelor care creează sau, cel puţin, sugerează ridicarea la putere a ansamblului exponatelor, creând, totodată o anume coeziune. Lucrările împărtășesc și conceptul de metamorfoză, de perpetuă transformare, de devenire, fie că este vorba despre motivul abordat, de materialul prelucrat sau tehnicile specifice, puternic personalizate, la care recurg cei doi artiști. 

Ion Tămâian (n. 23 iunie 1954) este președintele Filialei Sibiu a UAPR. A absolvit Academia de Arte Plastice și Decorative „Ion Andreescu”, Cluj-Napoca. Este artist sticlar și patron al S.C. „Ion Art Glass” S.R.L. Între 2012–2016 a fost Deputat în Parlamentul României, Camera Deputaților, Comisia de Cultură. A participat la numeroase expoziții colective și a organizat numeroase expoziții personale în țară și străinătate.

Raluca Oros (n. 21 aprilie 1977, Cluj-Napoca) a absolvit Universitatea „Ion Andreescu”, Cluj-Napoca, specializarea Pictură de Șevalet și Pictură Monumentală. Este membru UAPR, Filiala Sibiu. În anul 2004 a obținut Premiul DWS de promovare a artei, Galeria de Artă Contemporană, Sibiu. 

Dr. Iulia Mesea

The exhibition Interferences exhibits creations in glass, metal and painting, signed by two artists, members of the Sibiu Branch of UAPR. Ion Tămâian, a well-known personality in the landscape of contemporary art, offers and transfers to the public the vigour, inventiveness, creativity and elegance of permanent forms made of glass and metal, born in the heat of fire. Fascinating and spectacular, his work always surprises with its capacity to re-invent, through continuous renewal, both in terms of themes and forms, and technique. It involves care and strength, fascinating through the message and through the play of transparency, reflections and reflexes, suggestion of reality and illusion.

Ion Tămâian's guest is Raluca Oros, an artist who belongs to the young echelon of the UAPR Sibiu Branch. Her creation bears witness to the way in which the nonfigurative can supplement the objective concreteness, intensifying the eloquence of the plastic expression. Her works are imposed by the degree of conceptualization and the force of plastic expression, confronting us with the essential problems of the individual: pain and sorrow, strength and weakness, emotions, fears and beliefs, love and disappointment.

Mirroring, reflections, transparencies intensify the dialogue between the components of the exhibition. The meeting between painting and the art of glass and metal offers the chance to multiply the forms that create or, at least, suggest the rise to power of all the exhibits, creating, at the same time, a certain cohesion. The works also share the concept of metamorphosis, of perpetual transformation, of becoming, whether it is about the motif approached, the material processed or the specific techniques, highly personalized, used by the two artists.Ion Tămâian (b. June 23, 1954) is the president of the Sibiu Branch of UAPR. He graduated at the "Ion Andreescu" Academy of Fine and Decorative Arts, Cluj-Napoca. He is a glass artist and patron of S.C. “Ion Art Glass” S.R.L. Between 2012 and 2016 he was a Member of the Romanian Parliament, Chamber of Deputies, Culture Commission. He took part in many group exhibitions and organized numerous personal exhibitions in the country and abroad.Raluca Oros (b. April 21, 1977, Cluj-Napoca) graduated from the “Ion Andreescu” University, Cluj-Napoca, specializing in Easel Painting and Monumental Painting. She is a member of UAPR, Sibiu Branch. In 2004 she won the DWS Prize for supporting art, Contemporary Art Gallery, Sibiu.